Sobota, 20 kwietnia 2024 godzina 13:00

szczliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszw
-5°C

Szkoa >> Historia

HISTORIA SZKOY

Dzieje szkoy mieszcz si w dugim przedziale czasowym, od jej pocztków w poowie lat 40, do czasów nam wspóczesnych. Zalkiem szkoy bya filia Prywatnego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego Towarzystwa Szkoy Handlowej w Jarosawiu powstaa w grudniu 1945r. Siedzib szkoy by budynek przy ul. Kociuszki 29 (obecnie 45), pierwszym dyrektorem zosta Franciszek Nowicki. Rok póniej szkoa zaczyna funkcjonowa pod nazw: Pastwowe Gimnazjum Handlowe w Jarosawiu filia w Lubaczowie.

W roku szkolnym 1947/48 nastpia dalsza reorganizacja powstaje Publiczna rednia Szkoa Zawodowa z wydziaem handlowym i ogólnozawodowym w kolejnym roku szkoa zostaje powikszona o wydzia krawiecki. Praktyczna nauka zawodu dla uczniów wydziau handlowego odbywaa si w placówkach handlowych Lubaczowa i okolic, wydziau krawieckiego w warsztatach szkolnych.

W roku szkolnym 1950/51 szkoa zmienia nazw na: Pastwow Zasadnicz Szko Mechaniczn, utworzono dwa oddziay klasy I mechanicznej, wydziay krawiecki i handlowy zostay utrzymane do czasu ukoczenia nauki przez modzie zapisan do tych oddziaów. W 1950 roku nowym dyrektorem zosta Ludwik Tabaczek.

W 1951r. nastpio przeniesienie siedziby szkoy na ulic Mickiewicza 28, do budynku nazywanego "Ganterówk" lub "will Frisera". W tym miejscu szkoa funkcjonuje do 1957r.

Rok szkolny 1951/52 to kolejne przeksztacenie szkoy na Pastwow Zasadnicz Szko Metalow.

Od roku szkolnego 1952/53 w Zasadniczej Szkole Metalowej prowadzono tylko jeden kierunek szkolenia - lusarz maszyn rolniczych. W sierpniu 1953r. dyrektorem szkoy zostaje Micha Pióro. W roku szkolnym 1956/57 zosta zorganizowany dodatkowy kierunek odzieowy o specjalnoci krawiec miarowy.

W 1958r. Zasadnicza Szkoa Metalowa zostaa przeksztacona na Zasadnicz Szko Zawodow. W tym te roku nastpio przeniesienie siedziby szkoy do budynku przy ulicy Kociuszki obok kompleksu koszar wojskowych przedwojennego 39. pp. Strzelców Lwowskich po uprzednio przeprowadzonym remoncie kapitalnym. W 1959 roku zosta otwarty internat szkolny na 80 miejsc.

Dobre warunki do nauki zawodu uzyskay warsztaty szkolne, które mieciy si w oddzielnym budynku pokoszarowym. Znajdoway si w nim 3 hale do produkcji i szkolenia wydziau metalowego oraz trzy sale do zaj praktycznych wydziau odzieowego.

W 1962 roku utworzono Zasadnicz Szko Handlow o specjalnoci sprzedawca sklepowy. Zajcia teoretyczne odbyway si w budynku szkoy, natomiast praktyczna nauka zawodu w sklepach na terenie miasta Lubaczowa i okolic.

W sumie do Zasadniczej Szkoy Zawodowej, Zasadniczej Szkoy Handlowej i Zasadniczej Szkoy Zawodowej dla Pracujcych uczszczao w roku szkolnym 1962/63 - 578 uczniów ksztaccych si w 14 oddziaach. Kolejne lata to dynamiczny rozwój dziau metalowego, w którym prowadzono ksztacenie w zawodzie: lusarz, tokarz, a od 1964r. take mechanik samochodowo-cignikowy. W 1965 roku utworzono Technikum Mechaniczne dla Pracujcych na podbudowie Zasadniczej Szkoy Zawodowej.

W 1967r. na podstawie Zarzdzenia Kuratora Okrgu Szkolnego z dnia 30 maja 1967r. Zasadnicza Szkoa Zawodowa otrzymaa imi generaa Józefa Kustronia, bohatera wrzenia 1939r., polegego w bitwie pod Oleszycami. Uroczysto nadania imienia odbya si 12 maja 1968r. dr Józef Tkaczow - prezes Zarzdu Okrgu ZBoWiD odsoni pamitkow tablic powicon bohaterskiemu obrocy Ojczyzny - dowódcy 21. Dywizji Piechoty gen. bryg. Józefowi Kustroniowi i oficerom - podoficerom i onierzom 21. DPG polegym na Ziemi Lubaczowskiej..., dyrektor Micha Pióro odebra sztandar szkoy, ufundowany przez kombatantów i rodziców, pod sztandarem modzie zoya lubowanie. Szkoa otrzymaa równie dyplom i odznak Opiekuna Miejsc Pamici Narodowej, uroczysto uwietnili swoj obecnoci liczni gocie, kombatanci - onierze gen. Kustronia oraz córka i syn.

W 1968r. na podstawie zarzdzenia KOS w Rzeszowie zostaa otwarta Zasadnicza Szkoa Zawodowa Doksztacajca, która ksztacia modzie w kilkunastu specjalnociach. Dalszym znaczcym etapem rozwoju szkoy byo utworzenie w 1971r. Liceum Zawodowego, w którym prowadzono szkolenie z zakresu obróbki skrawaniem.

W sierpniu 1970r. dyrektorem szkoy zostaje Wadysaw Zubrzycki, który piastowa ten urzd do 1990r. We wrzeniu 1970r. miaa miejsce uroczysto wmurowania kamienia wgielnego pod budow nowego gmachu szkoy. Nowy budynek szkoy zosta oddany do uytku w roku szkolnym 1973/74, w tym te roku rozpocza si budowa szkolnych boisk.

Dnia 15 marca 1975r. Kuratorium Okrgu Szkolnego w Rzeszowie powoao zbiorczy zakad szkolny pod nazw Zespó Szkó Zawodowych w Lubaczowie. W skad zespou wchodziy nastpujce szkoy: Zasadnicza Szkoa Zawodowa, Zasadnicza Szkoa Zawodowa Doksztacajca, Technikum Mechaniczne dla Pracujcych, Liceum Zawodowe. W roku szkolnym 1975/76 nauk w 33 oddziaach pobierao 1223 uczniów. Szkoa posiadaa dobr baz dydaktyczn i sportow. Rozbudowano budynki warsztatów szkolnych oraz przeprowadzono remont kapitalny internatu, w którym mogo zamieszka 160 wychowanków. Szkoa dysponowaa sal gimnastyczn oraz szecioma boiskami sportowymi.

Szczególnym sukcesem szkoy i rodowiska byo utworzenie w 1983r. Technikum Mechanicznego o specjalnoci obróbka skrawaniem. Przemiany gospodarcze zachodzce w kraju spowodoway, e podjto decyzj o kolejnej zmianie profilu szkoy. Podjto starania o utworzenie szkoy ksztaccej w specjalnociach ekonomicznych i administracyjnych. Starania dyrekcji szkoy zostay uwieczone utworzeniem z dniem 1 wrzenia 1987r. Liceum Ekonomicznego ksztaccego w specjalnoci zaopatrzenie i gospodarka materiaowa.

W sierpniu 1990 roku dyrektorem szkoy zostaje Lesaw Pietrasiewicz.

23 wrzenia 1990 roku odbywa si I Bieg Kustronia - udzia w imprezie wzio 62 biegaczy.

W sierpniu 1992 roku nowym dyrektorem szkoy zosta piastujcy ten urzd do dnia dzisiejszego Andrzej Nepelski.

 

Kolejne etapy rozwoju szkoy: wrzesie 1992r. utworzenie Policealnego Studium Zawodowego Administracji Pastwowej, wrzesie 1997r. Zespó Szkó zostaje powikszony o oddzia Technikum Odzieowego (specjalno krawiectwo lekkie), wrzesie 1998r. utworzono 5-letnie Technikum Handlowe, wrzesie 1999r. utworzono Technikum Ekonomiczne.

Rok szkolny 2002/2003 by pierwszym rokiem realizacji reformy systemu edukacji w szkoach ponadgimnazjalnych, dlatego te Rada Powiatu w Lubaczowie Uchwa Nr XXIX z dnia 28 lutego 2002 przeksztacia szkoy wchodzce w skad Zespou Szkó Zawodowych. Dotychczasowe szkoy ponadpodstawowe, jak Technikum Handlowe, Technikum Odzieowe, Technikum Mechaniczne zostay z dniem 1 wrzenia 2002r. przeksztacone w szkoy ponadgimnazjalne - technika 4-letnim cyklu nauczania, Liceum Zawodowe w Liceum Ogólnoksztacce o 3-letnim cyklu nauczania, a Liceum Ekonomiczne w Liceum Profilowane. T sam uchwa Rady Powiatu Szkoa Zasadnicza zostaa przeksztacona w publiczn szko ponadgimnazjaln - Zasadnicz Szko Zawodow. Równie t sam uchwa wszystkie te szkoy weszy w skad jednostki o nazwie Zespó Szkó.

 

 

Od roku szkolnego 2002/2003 szkole patronuje gen. Józef Kustro, którego imi otrzyma Zespó Szkó Uchwa Rady Powiatu z dnia 4 lipca 2002r. T sam uchwa Rada Powiatu nadaa szkole nowy statut z dniem 1 wrzenia 2002r.

Kolejne etapy rozwoju szkoy: to pojawienie si nowych profilów w Liceum Ogólnoksztaccym: sportowego, suby granicznej (od 2007 roku w szkole dziaa Jednostka Strzelecka 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia), humanistyczno - dziennikarskiego, humanistyczno - teatralnego, matematyczno - geograficznego, oddziaów technikum informatycznego i budowlanego.

W 1999r. szkoa rozpocza budow nowoczesnej hali sportowej. Hal do uytku oddano w 2003r. po 4 latach budowy przy cznym koszcie 4 mln 233 tys. z. Wymiary tego obiektu sportowego 41,70 x 24,70 m, powierzchnia 1,030 m2 pozwalaj na organizowanie zawodów rangi midzynarodowej (hala ta to jeden z najnowoczeniejszych obiektów sportowych na Podkarpaciu).

 

Uroczyste otwarcie hali, poczone z nadaniem nowego sztandaru Zespoowi Szkó odbyo si 18 wrzenia 2003r. W uroczystoci uczestniczyy wadze wojewódzkie, powiatowe, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu, przedstawiciele Kuratorium, organizacji kombatantów, nauczyciele, dyrektorzy szkó, instytucji i zakadów pracy. Sztandar szkolny w lubaczowskiej Konkatedrze oraz hal sportow w czasie uroczystoci otwarcia tego obiektu powici ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej biskup Jan rutwa. Uroczysto otwarcia hali zgromadzia ponad 1500 osób - uczniów, nauczycieli i zaproszonych goci.

24 wrzenia w nowo oddanej hali sportowej odbya si inauguracja Wojewódzkiego Roku Sportowego z udziaem Leszka Deptuy - Marszaka Województwa Podkarpackiego, Stanisawa Rusznicy - Podkarpackiego Kuratora Owiaty, Józefa Michalika - Starosty Lubaczowskiego i innych znamienitych goci. Honorowym gociem by mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.

 

16 wrzenia 2005r. szkoa obchodzia 60-lecie swojej dziaalnoci. Na bogaty program uroczystoci zoyy si m. in. Msza w. polowa z towarzyszeniem orkiestry Pastwowej Szkoy Muzycznej, apel polegych, salwa honorowa Kampanii Reprezentacyjnej Bieszczadzkiego Oddziau Stray Granicznej, lubowanie modziey i otwarcie wystawy powiconej 60-leciu szkoy.

Dnia 16 wrzenia 2009r. w Zespole Szkó miay miejsce uroczystoci powiecone 70. rocznicy mierci patrona szkoy. W ramach obchodów na placu szkoy odbya si uroczysta Msza w. Obchody uwietnili swoja obecnoci gocie z Kuratorium Owiaty, wadze samorzdowe z powiatu i miasta, kombatanci, jednostki strzeleckie z caego województwa oraz rodzice. Tego te dnia w szkole miaa miejsce promocja ksiki wydanej z inicjatywy dyrektora szkoy Andrzeja Nepelskiego pt. "Genera Józef Kustro 1892-1939" Zygmunta Kubraka.

 

Bibliografia
Zygmunt Kubrak, Zespó Szkó im. Gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie, Lubaczów 2007.
Zygmunt Kubrak, Z dziejów szkolnictwa. Pocztki szkolnictwa zawodowego w Lubaczowie, "Rocznik Lubaczowski", Tom VII, Lubaczów 1997.


Adres szkoy | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczw 2002 - 2013.