Sobota, 20 kwietnia 2024 godzina 13:07

szczliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszw
-5°C

Szkoa >> Kierunki ksztacenia

I. LICEUM OGÓLNOKSZTACCE

Liceum Ogólnoksztacce przygotowuje modzie do egzaminu maturalnego, do studiów wyszych lub nauki w szkole policealnej. Obecnie suchacze naszej szkoy podejmuj nauk w zakresie rozszerzenia

 • humanistyczno - dziennikarski,
 • humanistyczny z elementami prawa,
 • biologiczno-chemiczny,
 • matematyczno-fizyczny,
 • matematyczno - geograficzny,
 • suba graniczna.

II. TECHNIKUM EKONOMICZNE

Technikum Ekonomiczne przygotowuje modzie do egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe oraz do podjcia nauki w szkoach wyszych. Obecnie modzie ksztaci si w nastpujcych specjalizacjach:

 • rachunkowo i finanse,
 • ekonomika i organizacja przedsibiorstw,
 • uzyskujc zawód technik ekonomista.

III. TECHNIKUM MECHANICZNE

Technikum Mechaniczne przygotowuje modzie do egzaminu (egzaminu maturalnego), egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe oraz do podjcia nauki w szkoach wyszych. Obecnie modzie ksztaci si w specjalizacji operator programista obrabiarek CNC uzyskujc zawód technik mechanik.


IV. TECHNIKUM INFORMATYCZNE

Zaoeniem Technikum Informatycznego jest umoliwienie uczniom zdobycia zarówno konkretnej wiedzy ogólnej jak i specjalistycznej przy równoczesnym ksztatowaniu umiejtnoci do pynnego kontynuowania nauki na studiach wyszych oraz wejcia na rynek pracy i biznesu.

Informatyka jest bardzo obszern dziedzin czc nauk, technik i sztuk. Rozwizania Informatyczne mona stosowa w rónych obszarach, dlatego te w przyszej pracy niezwykle wane s konkretne rozwizania specjalizacyjne.
Technikum Informatyczne proponuje cztery aktualne w kontekcie rynku pracy specjalnoci::

 • systemy zarzdzania bazami danych,
 • komputerowe wspomaganie projektowania,
 • grafika komputerowa,
 • techniki multimedialne,
 • administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi,
 • aplikacje internetowe,

Nowa podstawa programowa w Technikum Informatycznym proponuje zdobycie trzech kwalifikacji:

 • monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urzdze peryferyjnych,
 • projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,
 • tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

V. TECHNIKUM BUDOWLANE

Technikum Budowlane przygotowuje modzie do ycia w warunkach wspóczesnego wiata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniajcym si rynku pracy.

Technik budownictwa moe wykonywa i nadzorowa zadania zawodowe zwizane z: budow domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysowych i uytecznoci publicznej, budow budowli inynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiaów i elementów budowlanych, zarzdzaniem budynkami.
Efektem ksztacenia w Technikum Budowlanym jest zdobycie trzech kwalifikacji:

 • wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,
 • organizacja i kontrolowanie robót budowlanych,
 • sporzdzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej.

"Budowlacy" nale do grupy poszukiwanych pracowników w kraju i za granicami naszego pastwa.


VI. TECHNIKUM GEODEZYJNE

Celem Technikum Geodezyjnego jest przygotowanie uczniów pod wzgldem teoretycznym i praktycznym do wykonywania zawodu technika geodety, wykorzystujcw tym celu min. nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjneoraz przyrzdy wspópracujce z sieci satelitarn, jak równie techniki komputerowe z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych, niezbdnych do profesjonalnego wyksztacenia modych geodetów.

Efektem ksztacenia w Technikum Geodezyjnym jest zdobycie trzech kwalifikacji:

 

 • wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokociowych oraz opracowywanie wyników pomiarów,
 • obsuga geodezyjna inwestycji budowlanych,
 • wykonywanie prac geodezyjnych zwizanych z katastrem i gospodark nieruchomociami.

Dobrze wyszkoleni geodeci nale do grupy poszukiwanych pracowników, którzy znajduj zatrudnienie w takich dziaach gospodarki, jak: obsuga inwestycji mieszkaniowych, przemysowych, kolejowych oraz dróg koowych, rolnictwo, planowanie przestrzenne, administracja pastwowa, opracowanie dokumentacji na potrzeby gospodarki nieruchomociami oraz górnictwo.


VII. TECHNIKUM LOGISTYCZNE

Technik logistyk zajmuje si planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji pyncych z rynku w celu optymalizacji korzyci wynikajcych z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Do podstawowych zada naley równie wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarzdza, obsuguje zamówienia i organizuje transport, wykorzystujc w tym celu systemy informatyczne.

W ramach nauki uczniowie zdobywaj wiedz z nastpujcych kwalifikacji:

 

 • organizacja i monitorowanie przepywu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania,
 • zarzdzanie rodkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych,
 • organizacja i monitorowanie przepywu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

Technicy logistycy zatrudniani s w przedsibiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp.


VIII. ZASADNICZA SZKOA ZAWODOWA

Zasadnicza Szkoa Zawodowa przygotowuje modzie do zawodu, podjcia nauki w Liceum Uzupeniajcym lub Technikum Uzupeniajcym oraz do podjcia w przyszoci wasnej dziaalnoci gospodarczej.
Obecnie modzie ksztaci si w nastpujcych zawodach:

 • murarz,
 • posadzkarz,
 • elektryk,
 • monter - elektronik,
 • elektromechanik,
 • kucharz maej gastronomii,
 • blacharz samochodowy,
 • monter instalacji i urzdze sanitarnych,
 • rzenik - wdliniarz,
 • stolarz,
 • piekarz,
 • cukiernik,
 • fryzjer,
 • sprzedawca,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • ciela,
 • lusarz.

Zajcia praktyczne w zawodzie lusarz odbywaj si na wasnych warsztatach szkolnych, w pozostaych zawodach umiejtnoci praktyczne uczniowie nabywaj w zakadach pracy na terenie powiatu lubaczowskiego.

 

Zespó Szkó w Lubaczowie


Adres szkoy | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczw 2002 - 2013.