Sobota, 20 kwietnia 2024 godzina 13:20

szczliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszw
-5°C

Szkoa >> Nasza szkoa

Nasz szko tworz uczniowie, rodzice i nauczyciele zintegrowani wokó wspólnych celów i dziaa, w sposób samorzdny i demokratyczny.

Szkoa posiada uwiadomion i akceptowan misj, któr w peni realizuje przez:
- Budowanie rodowiska wychowawczego umoliwiajcego integralny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowoci, tak aby móg on ksztaci zmysy, rozwija si fizycznie, ksztaci si intelektualnie, uczy si kierowania emocjami, rozwija si moralnie, odruchowo i wiczy wol. Tworzenie szkoy zintegrowanej ze rodowiskiem i otwartej na inicjatywy, kierujcej obywateli Polski, Europy, i wiata, poszukujcych prawdy, dobra, pikna i witoci.
- Budowanie szkoy traktujcej podmiotowo, uczniów, rodziców nauczycieli.


W skad Zespou Szkó w Lubaczowie wchodz nastpujce szkoy ponadgimnazjalne:

 

 • Liceum Ogólnoksztacce
 • Technikum Ekonomiczne
 • Technikum Mechaniczne
 • Technikum Informatyczne
 • Technikum Budowlane
 • Technikum Geodezyjne
 • Technikum Logistyczne
 • Zasadnicza Szkoa Zawodowa

 

Poszczególne szkoy ponadgimnazjalne ksztac modzie w nastpujcych zawodach:

 1. Liceum Ogólnoksztacce o trzyletnim cyklu nauczania.
 1. Technikum ksztacce w cyklu czteroletnim w zawodach:
  • technik mechanik
  • technik ekonomista
  • technik informatyk
  • technik budownictwa
  • technik geodeta
  • technik logistyk
 1. Zasadnicza Szkoa Zawodowa ksztacca w cyklu dwu lub trzyletnim w nastpujcych zawodach:
  • lusarz,
  • operator obrabiarek skrawajcych,
  • oddziay wielozawodowe dla modocianych pracowników.

Zdecydowana wikszo uczniów mieszka w Lubaczowie i pobliskich miejscowociach. 70% naszej modziey to uczniowie z terenów wiejskich, gdy powiat lubaczowski to w wikszoci teren rolniczy. Osoby, które maj du odlego z miejsca zamieszkania do szkoy maj moliwo mieszkania w czasie roku szkolnego w internacie szkolnym.

Okoo 70% naszych suchaczy to uczniowie szkó rednich pozostaych 30%, to uczniowie Zasadniczej Szkoy Zawodowej, którzy ucz si umiejtnoci praktycznych zarówno w szkole na warsztatach szkolnych, jak i w zakadach pracy poza szko. Modzie naszej szkoy ksztaci si na rónych kierunkach przygotowujcych ich do pracy w okrelonych warunkach oraz do podjcia dalszego ksztacenia na poziomie rednim i wyszym.

Zespól Szkól zatrudnia wykwalifikowan kadr pedagogiczn, z rónym staem pedagogicznym pracujcych w dwunastu rónych zespoach przedmiotowych. Kadr kierownicz i pedagogiczn tworz:

 • dyrektor szkoy
 • wicedyrektorzy
 • kierownik warsztatów szkolnych
 • kierownik szkolenia praktycznego
 • kierownik Internetu
 • pedagog szkolny
 • wychowawcy zatrudnieni w internacie
 • nauczyciele bibliotekarze
 • 76 nauczycieli przedmiotów.

Ponadto caoksztat funkcjonowania naszej szkoy dopeniaj pracownicy administracji i obsugi.

Zespó Szkó w Lubaczowie.


Adres szkoy | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczw 2002 - 2013.