Sobota, 20 kwietnia 2024 godzina 11:39

szczliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszw
-5°C

Szkoa >> Sprawy kadrowe

„Cybernauci – kompleksowy projekt ksztatowania bezpiecznych zachowa w sieci”

to nowy projekt szkoleniowy realizowany przez fundacj Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Gównym dziaaniem w projekcie jest realizacja warsztatów z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkó wszystkich poziomów w caej Polsce.

Strona internetowa Projektu: https://cybernauci.edu.pl

Quiz dla rodziców

https://cybernauci.edu.pl/materialy-edukacyjne/rodzice/

 

Program przewiduje szkolenie uczniów (60 os.), nauczycieli (20 os.) i rodziców (20 os.) z kadego typu szkoy, celem podniesienia wiadomoci i wiedzy na temat zagroe pyncych z "Internetu"

Osoby zainteresowane projektem prosz o zgoszenie swego udziau w szkoleniu na poniszy adres:

jacekwazny@gmail.com

 

Informacje dla nowych pracowników

 

Poniej znajduj si linki do dokumentów niezbdnych do wypenienia podczas rekrutacji i wymagane do zatrudnienia:

Dokumenty_adm_i_obs.zip

Dokumenty_nauczyciel.zip

oraz akty prawne i regulaminy, z którymi naley si zapozna:

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego_ZS_Lubacz_w.pdf

Informacja_dotyczaca_rownego_traktowania_w_zatrudnieniu.docx

Kontrola_zarzadcza.zip

Ochrona_danych_dokumenty.zip

Procedura_przeciwdzialania_mobbingowi_Zespol_Szkol_w_Lubaczowie.docx

Prosz równie zapozna si z informacjami poniej.

 

LEGITYMACJE SUBOWE NAUCZYCIELA

 

Nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkó im. gen. Józefa Kustronia chccy wyrobi legitymacj subow, proszeni s o wypenienie formularza personalizacji dostpnego w odnoniku poniej.
Zdjcie musi by kolorowe. Bdzie pobierana opata za wydanie legitymacji  "w wysokoci nieprzekraczajcej kosztów wytworzenia dokumentu."
Wnioski naley skada w kadrach.

http://www.legitymacja-nauczyciela.pl/oferta/formularze

 

Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60)

Art. 11a. 1. Dyrektor szkoy, na wniosek nauczyciela, wystawia nauczycielowi legitymacj subow.
2. Dyrektor szkoy moe pobiera opaty za wydanie legitymacji w wysokoci nieprzekraczajcej kosztów wytworzenia dokumentu.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 29 wrzenia 2006 r.
w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji subowej nauczyciela

§ 1. 1. Legitymacja subowa nauczyciela, zwana dalej "legitymacj", potwierdza zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.
2. Wzór legitymacji jest okrelony w zaczniku do rozporzdzenia.
§ 2. 1. Legitymacj wydaje dyrektor szkoy w terminie 30 dni od dnia zoenia przez nauczyciela wniosku o jej wystawienie.
2. Legitymacj wystawia si na:
1) okres trzech lat, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania lub umowy o prac zawartej na czas nieokrelony, z tym e w trzecim roku, liczc od roku jej wystawienia, legitymacja jest wana do koca lutego;
2) czas trwania stosunku pracy, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o prac zawartej na czas okrelony.

§ 3. 1. Dyrektor szkoy wydaje now legitymacj w przypadku:
1) utraty dotychczasowej legitymacji;
2) zmiany imienia lub nazwiska nauczyciela bd zmiany nazwy pracodawcy;
3) uszkodzenia lub zniszczenia uniemoliwiajcego identyfikacj nauczyciela;
4) upywu terminu wanoci legitymacji.
2. Nauczyciel, który po otrzymaniu nowej legitymacji odzyska utracon legitymacj, niezwocznie zwraca j dyrektorowi szkoy.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2, dyrektor szkoy stwierdza niewano dotychczasowej legitymacji. Stwierdzenia niewanoci legitymacji dokonuje si poprzez jej przecicie.
§ 4. 1. Legitymacja podlega zwrotowi w przypadku rozwizania lub wyganicia stosunku pracy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoy anuluje legitymacj poprzez obcicie jednego z rogów legitymacji i zachowuje j w aktach osobowych nauczyciela.

 

Obowizki pracownika i pracodawcy w zakresie BADA lekarskich (2017-02-03)

Zgodnie z art. 211 pkt 5 k.p. jednym z podstawowych obowizków pracownika jest poddawanie si wstpnym, okresowym i kontrolnym, innym zleconym badaniom lekarskim oraz stosowanie si do wskaza lekarskich. Pracownik odmawiajc poddania si badaniom narusza podstawowe obowizki pracownicze, co moe stanowi nawet podstaw rozwizania umowy o prac bez wypowiedzenia w trybie art. 52 §1 pkt 1 k.p. (wyrok SN z 10 maja 2000 r., I PKN 642/99, wyrok SN z 10 stycznia 2006 r., I PK 131/05).

Na pracodawcy, z drugiej strony, ciy obowizek niedopuszczenia do pracy pracownika, bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzajcego brak przeciwwskaza do pracy na zajmowanym stanowisku (art. 229 §4 k.p.). Jeeli zatem pracownik odmawia poddania si badaniom, pracodawca nie moe dopuci go do pracy, przy czym za czas niewykonywania pracy z tego powodu pracownikowi nie przysuguje wynagrodzenie (wyrok SN z 23 wrzenia 2004 r., I PK 541/03).

Pena tre artykuu: http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/30;tys;zl;kary;za;brak;badan;lekarskich;pracownika,125,0,482429.html

Art. 229. § 2. (Kodeksu Pracy [Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.])

Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolnoci do pracy trwajcej duej ni 30 dni, spowodowanej chorob, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolnoci do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.


Przypomnienie

 

Pracownicy, chccy korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 188 Kodeksu Pracy - tzw. "opieki nad dzieckiem zdrowym", s obowizani do zoenia stosownego owiadczenia, na kady rok kalendarzowy.

Oswiadczenie_art_188_KP.doc

 

Kodeks Pracy

Karta Nauczyciela

ródo aktów prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

 


DOFINANSOWANIE DOKSZTACANIA

 

Jak co roku, nauczyciele podnoszcy swoje kwalifikacje, mog skada wnioski o dofinansowanie doksztacania.

Prosz o wczeniejsze zapoznanie si z uchwa Zarzdu Powiatu dotyczc tej kwestii. Uchwaa i wniosek dostpne poniej:

Uchwaa:  Uchwala_Nr_5_23_11.pdf

W niosek: Wniosek_dofinansowanie_Doksztalcania.pdf

 


Wszelkie zmiany dotyczce danych istotnych dla celów zatrudnienia naley zgasza do kadr (np: nr konta, dowodu osobistego, adres, itp.)

Wybrane druki poniej.


Zarzdzenie w sprawie zmian w instrukcji kancelaryjnej

 

Zarzadzenie 18_2016 instrukcja kancelaryjna.pdf


DRUKI

kwestionariusz_osobowy_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie

kwestionariusz_osobowy_dla_pracownika.doc

Dane_dla_ZUS.pdf

informacja_dla_nowego_pracownika.pdf


Adres szkoy | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczw 2002 - 2013.