Sobota, 20 kwietnia 2024 godzina 11:49

szczliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszw
-5°C

Szkoa >> Wolontariusze z pasj

 


 

„WOLONTARIUSZE Z PASJ”

Uczniowski Klub Sportowy „Zet-Es” przy Zespole Szkó im. im. gen. J.Kustronia realizuje projekt „Wolontariat Szkolny” w ramach dofinansowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Realizacja projektu odbywa si przy wspópracy  modziey-wolontariuszy  z Zespou Szkó im. gen. J.Kustronia w Lubaczowie oraz dzieci i modziey z Zespou Placówek im.Jana Pawa II w Lubaczowie Specjalny Orodek Szkolno - Wychowawczy. Zadanie publiczne realizowane jest w okresie  01.09.2016- 31.12.2016 w nastpujcych etapach:

  1. Wyjazd integracyjny i zajcia plastyczne w plenerze w miejscowoci Susiec,
  2. Zawsze aktywni- wiczenia fitness, gry i zabawy sportowe,
  3. Teatr Kukiekowy cieni-wspólnie tworzymy bohaterów bajek,
  4. Warsztaty ceramiczne- wykonujemy ozdoby z gliny,
  5. Wyjazd na basen- aktywno ruchowa.

Gównym zaoeniem projektu jest zaangaowanie modziey w umiejtnoci spoeczne i realizowanie twórczych dziaa na rzecz innych. Realizacja projektu ma na celu rozpropagowanie idei wolontariatu wród dzieci i modziey Zespou Szkó im. gen. J.Kustronia w Lubaczowie i zainteresowanie ich niesieniem pomocy innym oraz zachcanie ich do  rónego rodzaju akcji wolontarystycznych. W ramach projektu zostan zorganizowane wyjazdy integracyjne, zajcia plastyczno-artystyczne oraz organizacja aktywnych form spdzania wolnego czasu dla dzieci i modziey niepenosprawnej przy udziale wolontariuszy z Zespou Szkó im. gen, J.Kustronia w Lubaczowie.

Poprzez aktywno spoeczna i swoj prac wolontariusze bd mieli moliwo osobistego rozwoju i odczu satysfakcje z pracy wolontariusza jakim jest rado i zadowolenie drugiego czowieka.

Projekt  „Wolontariat szkolny” umoliwia podjcie wspópracy szkoy, ucznia oraz  rodowiska skupionego wród szkoy: rodzicami, przedstawicielami organizacjami pozarzdowymi oraz instytucjami spoecznymi.

Opracoway:

Karolina Skiba, Justyna witalska, Karolina Weiss


Adres szkoy | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczw 2002 - 2013.