Sobota, 20 kwietnia 2024 godzina 11:25

szczliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszw
-5°C

Szkoa >> Patron

Genera Józef Kustro - patron szkoy


 

Józef Kustro urodzi si 16 padziernika 1892 roku w Stryju. By synem Andrzeja, robotnika kolejowego i Magdaleny z Fedoryków. Rodzice Józefa w poszukiwaniu lepszej pracy przenieli si do Nowego Scza, gdzie jego ojciec awansowa na majstra kotlarskiego w kolejowych warsztatach sdeckich.

Od lat gimnazjalnych Józef Kustro zwiza si z dziaalnoci niepodlegociow. Od 1904 roku znalaz si w "przygotowówce" - konspiracyjnej komórce zwizku modziey "Zet". Szybko sta si znanym w rodowisku szkolnym Nowego Scza aktywist "zetowskim". Mody dziaacz przyczyni si do zerwania z macierzyst Narodow Demokracj. W 1908 roku wszed w skad "Wydziau", czyli komórki kierujcej konspiracj zetowsk na terenie Nowego Scza. Nawiza te bliski kontakt z modzie socjalistyczn, gdy wadze szkolne przeniosy go oraz innych "niepewnych" uczniów do nowo otworzonego II gimnazjum sdeckiego. Kilka miesicy póniej Józef Kustro zda matur z wyrónieniem i w jesieni 1910 roku przeniós si do Krakowa, by studiowa prawo i filozofi na Uniwersytecie Jagielloskim.

W Krakowie znalaz si w centrum dziaalnoci niepodlegociowej. Kustro zaoy organizacj o ideologii lewicowej pod nazw "Zwizek Jastrzbi", któr w lutym 1914 roku wczy do socjalistycznego "Zwizku Promienistych". Denia spoeczne nie przysoniy mu idei "uwojskowienia" modziey. W 1912 roku grupa Kustronia z zarzewiackich "Druyn Strzeleckich" przeniosa si do "Strzelca", gdzie do wybuchu wojny prowadzono wiczenia w polu i aplikacyjne, wiczono marsze i strzelanie, by onierze, jak przestrzega Pisudski "nie stay si jedynie misem armatnim".

W rodzinnym Nowym Sczu Józef Kustro by komendantem Zwizku Strzeleckiego. Przed wybuchem I wojny wiatowej uzyska dyplom ukoczenia studiów prawniczo-filozoficznych oraz Akademii Handlowej.

Po wybuchu wojny, jako komendant Zwizku Strzeleckiego w Nowym Sczu, przywióz do Krakowa 2. kompani strzeleck. Mianowany chorSym 16 wrzenia 1914 r., obj dowództwo plutonu w 2. puku piechoty Legionów. Z nim 1 padziernika wyruszy na front rosyjski w Karpatach Wschodnich. Bra udzia w walkach w komitacie Marmorosz Sziget (dzi pn. Rumunia) oraz w Galicji Wschodniej.

Po dwutygodniowych walkach 2. pp przekroczy Karpaty synn "drog Legionów", wyrzuci Rosjan z Nadwórnej i 29 padziernika stoczy krwaw bitw pod Mootkowem. W tej zaartej bitwie Kustro zosta ranny. Leczy si z ran w Budapeszcie w szpitalu garnizonowym. Za sw postaw w tej bitwie otrzyma pochwa w rozkazie Komendy Legionów. 5 padziernika awansowa na stopie podporucznika.

Z dniem 4 czerwca 1915 r. zosta przeniesiony na stanowisko dowódcy 8. kompanii do nowo sformowanego 4. puku piechoty Legionów. Po awansie na porucznika (25 czerwca 1915) na czele kompanii atakowa pozycje rosyjskie pod Jastkowem w Lubelskim. Od pocztku wrzenia bra udzia w kampanii woyskiej w grupie Józefa Pisudskiego, walczc w rejonie Kowla i dalej na wschód lini Stochodu. Za swe synne czynny bojowe zosta odznaczony orderem "Virtuti Militari".

Zim i wiosn 1916 r. front woyski zastyg nad Styrem i Stochodem. W cigu ponad szeciu miesicy, od poowy listopada 1915 r. do lipca 1916 r., Sycie frontowe puku przebiegao w warunkach wojny pozycyjnej. W kocowych dniach wrzenia 1915 r. i na pocztku padziernika jego 4. pp odbiera silne ataki Rosjan pod Koszyszcami i utrzymywa si na tej pozycji przez kilka tygodni. 6 lipca 1916 r. 4. pp opuci pozycje pod Optow pod naporem wojsk Brusiowa. W walkach odwrotowych Kustro z brawur bi si w lipcu pod Now Rud i na pocztku sierpnia pod Rudk Mirysk, gdzie 4. pp poprowadzi do przeciwnatarcia ppk B. Roja, odbierajc utracone wczeniej pozycje.

W padzierniku 1916 r. wszystkie oddziay Legionów zostay cignite z frontu nad Stochodem do Baranowicz na reorganizacj. Zasugi bojowe Kustronia w tej kampanii zostay docenione: 1 listopada 1916 r. awansowa na kapitana i peni funkcj adjutanta 4. puku piechoty Legionów.

Po ogoszeniu Aktu 5 listopada, kiedy Legiony zostay przeniesione do Kongresówki, peni suSb w Modlinie, Zegrzu, omSy. Po dymisji Pisudskiego i utworzeniu przez Niemców w kwietniu 1917 r. Polskiej Siy Zbrojnej, w atmosferze panujcego w Legionach niezadowolenia, Kustro zaangaSowa si na rzecz uniezalenienia Legionów od niemieckich wpywów.

W lipcu 1917 r. w Obozie wicze Nr 4 w Zambrowie, gdzie znajdowali si wydzieleni pod naciskiem Niemców "Królewiacy" z 4. pp, jako jeden z instruktorów przeciwdziaa ubieraniu tych legionistów w mundury Polnische Wehrmacht i szkoleniu ich wedug regulaminów niemieckich. Po powrocie do omSy przewodzi grupie oficerów, którzy odmawiali zoSenia przysigi wiernoci cesarzowi niemieckiemu i braterstwa broni z armia niemiecka i austriack. Po wywiezieniu opornych do miejsc internowania, Kustro 19 sierpnia 1917 r. przeprowadzi 4. pp uchwa o odmowie posuszestwa powolnej Niemcom Naczelnej Komendzie Legionów.

Od 15 listopada 1917 r. Kustro rozsta si z wojskiem, formalnie biorc urlop, a faktycznie uciek do pracy konspiracyjnej, przebywa w Nowym Sczu oraz Krakowie, gdzie dziaa w POW.

W listopadzie 1918 r. Kustro ponownie zaoSy polski mundur z dystynkcjami kapitana. Od 1 listopada w nowo utworzonym Dowództwie Okrgu Generalnego Kraków obj szefostwo Biura Prasowego. W lutym 1918 r. powierzono mu szefostwo XIII Oddziau DOG, póniej Vb DOG Kraków, a nastpnie obj w Warszawie kierownictwo Wydziau Owiaty i Kultury w Oddziale III Ministerstwa Spraw Wojennych. Od lipca do padziernika 1920 r. z ramienia Naczelnego Dowództwa kierowa wykonywaniem zada specjalnych wojskowego transportu kolejowego, midzy innymi przebazowaniem 1. armii z Modlina. Od listopada 1920 r. do padziernika 1921 r. peni ponownie suSb w Oddziale III Sztabu MS Wojsk. a nastpnie do sierpnia 1922 r. by kierownikiem referatu i przewodniczcym Komisji Spódzielczej w Departamencie Intendentury tego ministerstwa.

Pierwsze trzy lata suSby w Polsce Odrodzeniowej na róSnych stanowiskach Kustro przepracowa z pasj, z wiar w ideay, które przywiecay dawnym "Jastrzbiom". By entuzjast suSby wojskowej, w MS Wojsk. wyda szereg przepisów i instrukcji z dziedziny wychowania Sonierza, propagowa w wojsku spódzielczo.

W sierpniu 1922 r. Kustro rozpocz suSb w jednostkach liniowych. Wyznaczony na dowódc batalionu 43. pp, ukoczy kurs dowódców batalionu w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie. W styczniu 1923 r. obj stanowisko zastpcy dowódcy 42. pp w Osowcu i Biaymstoku. 18 stycznia 1925 r. zosta przesunity z 42. pp do 55. pp w Lesznie na stanowisko dowódcy tego puku. 3 maja 1925 r. Kustro awansowa na pukownika, a 1928 r. zosta odznaczony "Zotym Krzyem Zasugi" za zasugi w wyszkoleniu wojska. W tym samym roku otrzyma Krzy Oficerski "Orderu Odrodzenia Polski".

W styczniu 1930 r. Kustro zosta mianowany dowódc piechoty dywizyjnej 16 DP. w Grudzidzu. W roku 1931/32 odby VI kurs Centrum WySszych Studiów Wojskowych. Piechota dywizyjna dowodzi do 1935 r., czasowo teS peni obowizki dowódcy dywizji i komendanta garnizonu od lipca 1933 r. do marca 1934 r.

Ostatnim przydziaem wojskowym Józefa Kustronia byo stanowisko dowódcy 21. Dywizji Piechoty Górskiej w Bielsku Biaej, które obj 12 padziernika 1935 r. W Bielsku Kustro dziaa jako prezes Oddziau Zwizku Zachodniego, organizowa polskie stowarzyszenia i kluby, wspiera polski handel, zabiega u wojewody lskiego o kredyty na zatrudnienie bezrobotnych Polaków.

Od pocztku marca 1939 r. w Sztabie Generalnym rozpoczto mocno opónione prace nad przygotowaniem planu "Zachód" na wypadek agresji Niemiec. 23 marca generalny inspektor si zbrojnych marszaek Edward Rydz migy wrczy gen. Antoniemu Szylingowi wytyczne dotyczce skadu i zada armii "Kraków". Ogólnym zadaniem armii bya obrona regionu przemysowego Górnego lska i osona Krakowa. Dla osony Krakowa z kierunku poudniowo - zachodniego w kocu marca zostaa utworzona w ramach armii Samodzielna Grupa Operacyjna "Bielsko" póniej "Boruta" pod dowództwem gen. Mieczysawa Boruty - Spiechowicza. W skad tej grupy wesza 21. DPG gen. J. Kustronia wraz z 6 DP gen. Bernarda Monda. 19 marca 1939 r. Kustro otrzyma awans na stopie generaa brygady. 25 marca 1939 r. genera uczestniczy w pierwszej odprawie operacyjnej armii "Kraków", gdzie dowódcy wielkich jednostek otrzymali rozkazy, instrukcje pisemne i wyjanienia dotyczce zada obrony.

Przygotowania do organizacji obrony gen. Kustro czyni od kwietnia 1939 r. prowadzc rozpoznanie i studia terenowe. Wielokrotnie pojawia si w terenie z oficerami swego sztabu ustala przedni skraj obrony, pozycje obronne pasa gównego, okrela potrzeby dotyczce umocnie, analizowa w terenie plany zniszcze, odwiedza oddziay, sprawdza stan gotowoci bojowej oddziaów najbardziej wysunitych na przedpole.

Genera Kustro prowadzi szkolenie kadry oficerskiej w formie wicze aplikacyjnych na mapie, wicze zbiorowych w terenie oraz wicze garnizonowych w kaSdym puku. wiczenia w póroczu zimowym i letnim 1939 r. byy prowadzone na terenie ju wczeniej rozpoznanym. W lutym 1938 r. na terenie Kobiór - Pszczyna - Dziedzice odbyy si midzygarnizonowe wiczenia oddziaów 21. DPG, 23. DP, pp i 3. puku uanów. Przed samym wybuchem wojny gen. Józef Kustro i pk. Dypl. Zygmunt Pawowicz - szef sztabu 21. DPG uczestniczyli w naradzie szkoleniowej w sztabie gen. Mieczysawa Boruty - Spiechowicza. Tematem szkolenia byy zagadnienia obrony na linii umocnie: jak najlepiej wykorzysta schrony bojowe, jak organizowa obron wokó tych schronów, biorc pod uwag, Se na nich skoncentruje si uwaga i ogie nieprzyjaciela.

Genera Józef Kustro na podstawie wytycznych Departamentu Dowodzenia Ogólnego MS Wojsk. zwraca uwag na prowadzenie obrony aktywnej polegajcej na wykorzystaniu wielkich sposobnoci do dziaa zaczepnych, take w warunkach nocnych. W kocu kwietnia 1939 r. na zaoeniu opracowanym przez sztab GO "Bielsko", 3. psp przeprowadzi wiczenia nocne w formie kontrataku ze stoku wzgórz panujcych nad droga Skoczów - Bielsko.

Tematyka szkoleniowa obejmowaa take indywidualne szkolenia bojowe i strzeleckie. Szczególn uwag zwracano na opanowanie sposobów walki z broni pancern i zachowanie si bojowe poszczególnych strzelców.

Wojna dla gen. Józefa Kustronia rozpocza si 26 sierpnia. Dywersyjna bojówka Abwehry w nocy z 25 na 26 sierpnia dokonaa napadu na stacj Mosty, znajdujc si w pobliSu jabonkowskiego tunelu, przez zaskoczenie na par godzin przed planowanym na 26 sierpnia, godz. 4:15 uderzeniem na Polsk. Na dzie 24 sierpnia zostaa zarzdzona niejawna mobilizacja jednostek pierwszego rzutu armii "Kraków", a 31 sierpnia mobilizacja powszechna. Mobilizacja w 24. DPG przebiegaa sprawnie w planowanym na okres "W" czasie. W nocy z 31 sierpnia na 1 wrzenia wszystkie oddziay osigny gotowo bojow.

Od rana 1 wrzenia na caej szerokoci pasma obrony armii "Kraków" rozgorzay walki. 2 wrzenia pozycja pszczyska 6.DP zostaa przeamana przez 200 czogów 5. dywizji pancernej. W zwizku z przerwaniem frontu obrony pod Pszczyn gen. M. Boruta - Spiechowicz planowa przeciwuderzenie siami kilku batalionów 21. DPG z rejonu Dziedzic, ale do tej akcji nie doszo. W tej sytuacji w nocy z 2 na 3 wrzenia nastpi wymuszony odwrót GO "Bielsko" na lini Skawy.

Gen. Kustro otrzyma rozkaz przejcia za So, a nastpnie rozkaz skierowa jego dywizj za Skaw w rejon Wadowic. W czstej stycznoci z nieprzyjacielem i bombardowana, dywizja osigna 4 wrzenia Skawin i zorganizowaa obron na linii Radziszów - Krzywaczka, z miejscem postoju sztabu w Mogilanach. 5 wrzenia w Mogilanach gen. Kustro mia swój wielki dzie. Na odcinku obrony na zachód od Mogilan polska dywizja stoczya zwyciski bój z oddziaami 45. i 44. DP. Pod dowództwem gen. Kustronia 21. DPG odpara trzy natarcia. Unieruchomione na przedpolu niemieckie czogi podniosy ducha Sonierzy, z zaskoczeniem wic podjli pod wieczór rozkaz odwrotu z pozycji, gdzie artyleria dywizyjna pka Konstantego WaSyskiego, a szczególnie baterie dziaek ppanc powstrzymay napór Niemiec.

W trudnych momentach, gdy w rejonie Radowa, na podejciach do Dunajca, czogi wdary si w ugrupowanie 21. DPG, gen. Kustro nie straci zimnej krwi. Z naraSeniem Sycia dowodzi dywizj. W Radowie dziki osobistej odwadze unikn niewoli po walce stoczonej granatami z samochodem pancernym.

Rano 13 wrzenia w sztabie GO "Boruta" pod Bigorajem odbya si odprawa dowódców dywizji, na której gen. M. Boruta - Spiechowicz zdecydowa podj wieczorem marsz oddziaów na Tarnogród - Lubaczów z zamiarem opanowania w nocy wza dróg Cieszanów - Oleszyce - Lubaczów lub przynajmniej lasów pod Oleszycami siami 21. DPG i 6. DP. Zgodnie z rozkazem 21. DPG miaa noc z 13 na 14 wrzenia maszerowa przez Tarnogród na Oleszyce, Lubaczów do lasów na pónoc od Oleszyc, a 6. DP przez Aleksandrów, ukow na Cieszanów. Dziaania GO ubezpieczaa 61. kompania czogów TKS prowadzc rozpoznanie otwartej przestrzeni wzduz Tanwi ku szosie Cieszanów - Pazów.

"Ogólny rozkaz operacyjny" gen. Kustronia na dzie 14 wrzenia okrela zadania dla poszczególnych oddziaów piechoty, artylerii, kawalerii dywizyjnej i taborów. Zdecydowano si maszerowa jedn kolumn po osi Ksipol - Pusy - Korchów - Róaniec - Cewków, z pukiem KOP w stray przedniej, wzmocnionym plutonem saperów i 3 armatni ppanc oraz z batalionem zbiorczym kpt. Marciszewskiego w straSy tylnej. Gówne siy 21. DPG podjy ruch o godz. 22.

Rano dywizja zatrzymaa si w lasach na wschód od Majdanu Sieniawskiego, naprzeciwko Cewkowa i Moszczanicy. By to postój nakazany przez dowództwo armii "Kraków". Gen. Szyling rozkaza gen. Borucie - Spiechowiczowi zatrzymanie 21. DPG w lasach na poudnie od Tarnogrodu, a przyspieszy marsz 6.Dp, aby obie dywizje w nocy z 14 na 15 wrzenia mogy poczy si pod Cieszanowem i Oleszycami.

Gen. Kustro dowodzi dywizj ze swego stanowiska w lesie za Nowym Dzikowem, ale trzyma si kurczowo posterunku dowodzenia. Niepokojone stanowisko dowodzenia przez grupki i patrole niemieckie trzeba byo przenie poza pozycje 202. pp. Genera wyda rozkaz zwinicia punktu dowodzenia i przerzucenie sztabu do gajówki Lebiedzie pod Starym Dzikowem. W czasie jazdy kolumna sztabowa okoo godz. 16 wpada w zasadzk ogniow w pobliSu gajówki. Oficer operacyjny kpt. Witold S. Wróblewski, jego pomocnik por. S. urowski i oficer cznoci ppor. W. Gborek dostali si do niewoli, a gen. Kustro zostaje ranny nad okiem. Stanowisko dowodzenia cofnito do Starego Dzikowa, gdzie wieczorem 15 wrzenia zameldowa si w miejscu postoju Kustronia I batalion 4. psp mjr. Franciszka Perla.

Przez ca noc z 15 na 16 wrzenia oddziay 21. DPG walczyy pod ogniem niemieckich 36 dzia i 12 cikich haubic. Na rozkaz gen. Kustronia 4. psp próbowa nocnym natarciem batalionów mjr. F. Perla i mjr. A. Grudy wyrzuci Niemców z lasu na pónoc od Oleszyc i Futor, ale natarcia zaamay si pod silnym ogniem artylerii. Niemieckie przeciwuderzenie zmusio 4. psp do odejcia w lasy Starego Dzikowa. Utracone zostay te pozycje 202. pp w lesie pod Zabia.

Od rana sycha byo odgosy walki 6. DP, ale pomoc nie nadchodzia. Dywizja Kustronia walczya ju waciwie w okreniu, resztkami amunicji. W tej sytuacji genera wyda rozkaz wycofania gównych si dywizji do lasów w rejonie Moszczanicy, skd noc zamierza przebi si na pónoc i poczy z Grup Operacyjn.

Rano 16 wrzenia gen. Kustro ze sztabem, radiostacj, resztkami batalionu zbiorczego 3. psp kpt. J. urka i z trzema czogami Vickers, które osaniay sztab dywizji wyruszy w rejon wsi Pieroki. Caa kolumna cznie okoo 200 Sonierzy podja marsz bojowy w kierunku lasów moszczanickich, przechodzc obok Koziejówki do lasu na poudniowy zachód od Uazowa. W czasie marszu grupa bya obserwowana przez lotnika obserwatora na "storchu", skrya si przed nim w lesie, a gdy wysza z lasu ciga j ogie artylerii. Droga prowadzia przez krzaki do rozlegej polany, za która rozlega si kolejny las. Kpt. J. urek zatrzyma marsz, wysa rozpoznanie, potem drugie. Gdy pierwsze ubezpieczenie znikno w lesie i oddalio si drugie, w kierunku lasu ruszyo zgrupowanie na czele z generaem. Po chwili polana staa si scen dramatu, na której gen. Kustro stoczy sw ostatni walk.

Wedug relacji por. H. Kouchowskiego przebieg walki by nastpujcy: " Na czele szed Genera z reszta swego sztabu. Na przeciwlegym skraju polany ogie trzech cekaemów rzuci nas na ziemi. Genera otrzyma strza w policzek pod prawym okiem. Karabiny niemieckie gray bez przerwy, nasze odpowiaday im z rzadka. Widziaem jak Genera uniós si jeszcze na rkach, jakby chcia si rzuci naprzód, lecz opad z powrotem. Dwie serie cekaemu usadowiy go na wieki - jedna w krzy, druga w opatk. Bya to godz. 14. Do 14 30 trzymali nas Niemcy pod ogniem, odpowiadajc nawaami na kady nasz strza lub granat. Z caego oddziau zebrano nas okoo 60 ludzi. Genera Sy jeszcze - mówi co, lecz nie moSna byo zrozumie, w kocu ucich i zesztywnia". Ciao generaa Niemcy przewieli do wozem taborowym do Uazowa, gdzie owinite w celt zoSyli na podwórzu plebani greckokatolickiej okoo godz 16. Genera zosta pochowany z honorami przy cerkwi w Uazowie przed poudniem 17 wrzenia w obecnoci grupki polskich oficerów. Pluton niemiecki odda salw honorow.

Wedug innej wersji rannego, póprzytomnego generaa Niemcy przywieli do Uazowa, gdzie pod cerkwi, midzy godz 14 - 16 nastpi zgon w obecnoci doktora A. Ostaszewskiego i ksidza greckokatolickiego A. Safczyna.

Jeszcze inn wersje ostatnich godzin Sycia generaa poda S. Strycharz, mieszkaniec Uazowa, naoczny wiadek tego wydarzenia. Zgon generaa mia nastpi w szkole w Uazowie, krótko po pónocy 17 wrzenia. miertelnie ranny genera przed pónoc odzyska na chwil przytomno i poprosi o ksidza. Zanim przyby ks. A. Safczyn, Kustro by juS nieprzytomny i wkrótce zmar. Ciao generaa przykryte paszczem zoono do grobu obok cerkwi, bez zasypywania ziemia, bo miejscowi ludzie uprosili niemieckiego oficera o czas na wykonanie trumny. Genera spocz w prostej, sosnowej trumnie, któr wykonaa rodzina Strycharzów. Pochówek generaa wedug tej relacji odby si ostatecznie w poniedziaek 18 wrzenia.

Przeciwnikiem, który rozbi oddzia gen. Kustronia by batalion "Schubert" z puku pocigowego 28. dywizji piechoty. mier generaa bya kresem skoordynowanej walki oddziaów 21. DPG.

W 1946 r. szcztki generaa zostay przewiezione na cmentarz na elichówce pod Lubaczowem, gdzie w wydzielonej kwaterze postawiono wysoki drewniany krzy i pomnik nagrobny Kustronia. W 1953 r. na prob wdowy Aleksandry Kustro zwoki generaa zostay przeniesione do Nowego Scza, gdzie spoczy na cmentarzu komunalnym. W 1957 r. odbya si pierwsza oficjalna uroczysto u grobu generaa. Wadze miasta ufundoway istniejcy do dzi pomnik nagrobny, a jednej z ulic w tym miecie nadano imi generaa Jozefa Kustronia.

 

W tekcie wykorzystano fragmenty ksiek:
Zygmunt Kubrak, Genera Józef Kustro, Lubaczów 2009
Zygmunt Kubrak, Zespó Szkó im. Gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie, Lubaczów 2007.


 

10_19_03_2013_7136368072673.jpg
10_19_03_2013_713636807268.jpg
10_19_03_2013_7136368072655.jpg
10_19_03_2013_7136368072754.jpg
10_19_03_2013_7136368072765.jpg
10_19_03_2013_7136368072789.jpg
10_19_03_2013_7136368072753.jpg
10_19_03_2013_7136368072854.jpg
10_19_03_2013_7136368072863.jpg
10_19_03_2013_7136368072855.jpg
10_19_03_2013_7136368072826.jpg
10_19_03_2013_7136368072844.jpg
10_19_03_2013_7136368072880.jpg
10_19_03_2013_7136368072960.jpg
10_19_03_2013_713636807293.jpg
10_19_03_2013_7136368072929.jpg
10_19_03_2013_7136368072919.jpg
10_19_03_2013_7136368072925.jpg
10_19_03_2013_7136368073096.jpg
10_19_03_2013_7136368073068.jpg
10_19_03_2013_7136368073071.jpg
10_19_03_2013_713636807300.jpg
10_19_03_2013_7136368073035.jpg
10_19_03_2013_7136368073137.jpg
10_19_03_2013_7136368073174.jpg
10_19_03_2013_7136368073139.jpg
10_19_03_2013_7136368073124.jpg
10_19_03_2013_7136368073127.jpg
10_19_03_2013_713636807328.jpg
10_19_03_2013_7136368073224.jpg
10_19_03_2013_7136368073228.jpg
10_19_03_2013_7136368073221.jpg
10_19_03_2013_7136368073247.jpg


Adres szkoy | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczw 2002 - 2013.